Timesulin

Všeobecné obchodní podmínky

Nákupní řád

1. Prodejce

Vítejte v internetovém obchodu společnosti MEDISTA spol.s r.o., Dělnická 12, Praha 7, 170 00.

Jako výhradní distributor Timesulinu a glukometrů Glucocard vám nabízíme možnost v klidu domova nebo kanceláře si prohlédnout aktuální nabídku našeho elektronického obchodu a vybrat si Timesulin či výrobky značky Glucocard vhodné právě pro Vás.

Vrátíte-li zboží do 14 dnů nepoužité zpět, můžete si je dle přání vyměnit nebo prostě vrátit a nechat si zaslat zpět peníze. S e-shopem firmy MEDISTA spol.s r.o. nic neriskujete!

2. Všeobecné podmínky

Naše služby tu jsou pro Vás 8 hodin denně! Od 8:00 do 16:00 hod. Na telefonních číslech +420 241 444 525 nebo +420 602 776 064, nebo e-mail jitka.malinova@medista.cz. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Poštovné a balné je účtováno dle způsobu dodání (viz odst. 7. Poštovné). Prosím sledujte akce na úvodní stránce.

3. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží).

 • bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
 • vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
 • vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé

 

4. Objednání zboží, uzavření smlouvy

a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží.

Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.

b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod...), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

5. Cena a placení

Maloobchodní ceny zboží v tomto obchodě jsou vždy aktuální a jsou uvedeny u každé položky zboží včetně DPH. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

Zákon o DPH Hlava II § 9

Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.

"Den dodání zboží" dle obchodního zákoníku: Hlava II, oddíl 2, § 412 odst. 1

Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.

6. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 5 pracovních dnů (obvykle do 24 hod.).Do Slovenské republiky do 14 dnů, obvykle 2 dny. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

Většina zboží je převážně stále na skladě. Jedná-li se o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 5 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.

7. Poštovné a balné (platné od 1.1.2013)

Zboží Vám bude zasláno:

 • při platbě na účet předem – poštovné ZDARMA
 • při dobírce – poštovné 100,- kč
 • při osobním odběru na adrese společnosti – ZDARMA

 

8. Životnost

9. Odstoupení od smlouvy

Vrátíte-li zboží do 14 dnů nepoužité zpět, můžete si je dle přání vyměnit nebo prostě vrátit a nechat si zaslat zpět peníze.

10. Reklamace:

 • Úvod
 • Převzetí zásilky
 • Záruční podmínky
 • Záruční list
 • Práva plynoucí ze záruky
 • Vyřízení reklamace
 • Závěrečné ustanovení

 

I.Úvod

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a Zákona na ochranu spotřebitele, upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároku ze záruky. Prodávající je společnost Medista s r.o., Dělnická 12, Praha 7, 17000, IČO: 60199865, DIČ: CZ 60199865 Kupující je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží. Kupující, který může být podnikatel nebo spotřebitel, je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Reklamační řád je nedílnou součástí smlouvy o koupi zboží mezi prodávajícím a kupujícím.


II. Převzetí zásilky - zboží dodáno přepravcem

Kupujícím, je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontrolovali spolu s dopravcem stav zásilky. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.  Poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu glucoocard@medista.cz. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

III. Záruční podmínky

V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona. Pokud není uvedeno výrobcem jinak, činí tedy 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí a za materiálové nebo výrobní vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.


Záruku nelze uplatnit v následujících případech:

 • Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace - záruka zanikla.
 • Vada vznikla nevhodným používáním zboží.
 • Vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem.
 • Vada vznikla neodbornou instalací, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.
 • Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce.
 • Vada vznikla zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN.
 • Vada se projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu.
 • Zboží bylo poškozeno živly.
 • Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým používáním.

 

Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé. (Vyhláška 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem).

IV. Záruční list

U většiny výrobků slouží jako záruční list nákupní doklad (faktura nebo účtenka).


V. Práva plynoucí ze záruky

Spotřebitel při uplatnění záruky má:

 • jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, není-li to k povaze věci neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo, týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady (doporučujeme požádat nejdéle do 30 dnů po vyřízení reklamace)

 

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě neoprávněné reklamace se záruka neprodlužuje. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců, pokud neuvádí prodejce jinak.


VI. Vyřízení reklamace

Místem uplatnění reklamace je sídlo společnosti: Medista s r. o.,  Dělnická 12, Praha 7, 17000.

Při zasílání výrobku k opravě poštou nebo přepravní službou si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží. K reklamovanému výrobku přiloží popis závady, jaký způsob vyřízení požaduje, kopii faktury. Zboží bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím. Kupující zašle kopii nákupního dokladu, uvede popis vady výrobku, adresu a termín svozu na email glucocard@medista.cz

Po vyřízení reklamace prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) je prodávající, dle § 656 občanského zákoníku, oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění.


VII. Závěrečné ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 3. 3. 2013. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.


Tvorba www stránek